3
GitHub 史上最大改版:能讓程式碼在網頁上運行的 GitHub Actions (buzzorange.com)
chchwy 積分 1

其實我看不太懂 Github Actions 要幹麻用的? 有點類似現在 Travis CI 的角色?