8
Python之父心很累,宣布永久卸下「仁慈的獨裁者」重任 (www.ithome.com.tw)
natsu 積分 0

可能過不久就會有消息說:微軟準備買下 Python ...

kaif 積分 0

那麼,在哪裡才買的到呢xd